Lokal | 17. feb. 2021

Bemanningssentralen utvidast med 12 nye stillingar

Målet med ein bemanningssentral er at færre, faste, faglærte personar skal ta ekstravaktene i tenestene våre.

Sjukepleiar Rasma Jatkauskiene var ein av dei først tilsette i Bemanningssentralen i Bjørnafjorden kommune. (Foto: Bjørnafjorden kommune)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandonsdag 17. feb. 2021 08:51

Uønskt bruk av overtid og ufaglærte, mange vikarar, manglande samarbeid mellom avdelingar, gap mellom planlagt bemanning og faktisk behov og tidkrevjande turnusplanlegging, er hovudutfordringane Bemanningssentralen skal løyse. Anne Breivik Halhjem er prosjektleiar og avdelingsleiar for Bemanningssentralen i Bjørnafjorden kommune, og ser positivt på den nye ordninga.

– Eg har stor tru på at dette vil gagna både brukarane og dei tilsette. Dette vil gje dei tilsette meir varierte utfordringar i kvardagen og hvis dei taklar dette, så trur eg dei vil hausta stor utvikling som både menneske og fagperson, seier Breivik Halhjem.

– I tillegg, og kanskje det viktigaste, bebuarane vil oppleva meir kontinuitet og kvalitet på dei tilsette.

Anne Breivik Halhjem er prosjektleiar og avdelingsleiar for Bemanningssentralen i Bjørnafjorden kommune.

Færre, men faglærte

Prosjektet er no "i pilot 2", som det heiter. Det betyr at ein alt har testa bemanningsmetoden ved utvalde avdelingar på Luranetunet bu- og behandlingssenter, og no skal utvide ved å lyse ut 12 stillingar i Bemanningssentralen, fordelte på tre grupper ved Luranetunet og ei gruppe ved Fusa bu- og behandlingssenter.

– Ekstravaktene på Luranetunet har tradisjonelt vore fordelte på mange ulike vikarar, som er inne i kortare eller lengre tid på ulike avdelingar. Ved å fordele desse ekstravaktene på færre og faglærte personar, ønskjer vi å oppnå både meir robuste tenester, fleire heiltidsstillingar, ein trygg og føreseieleg arbeidsdag for dei tilsette og kjende andlet for bebuarane.

– Ikkje minst gir dette dei som fyller ekstravaktene ei viktig kjensle av å høyre til på dei ulike avdelingane - å bli sett på som ein kollega og ein ressurs, ikkje "berre" ein vikar som tilfeldigvis er innom, seier Anne Breivik Halhjem.

Variasjon og fagleg utvikling

Dei tilsette i Bemanningssentralen har ein fast turnus, men arbeidsstaden kan variere mellom fleire avdelingar. Sjukepleiar Rasma Jatkauskiene begynte i Bemanningssentralen i 80 % stilling i november i fjor. Ho har tidlegare vore tilsett ved Buavdelinga, og kom tilbake til Luranetunet via Bemanningssentralen etter ein periode ved legevakta. For henne var moglegheita for variasjon og fagleg utvikling det som lokka ved denne måten å jobbe på:

– Ved å jobbe ved fleire ulike avdelingar, får eg brei erfaring og eit heilt anna overblikk enn dersom eg jobba ved berre éi avdeling, seier Jatkauskiene.

Sjukepleiar Rasma Jatkauskiene var ein av dei først tilsette i Bemanningssentralen i Bjørnafjorden kommune. (Foto: Bjørnafjorden kommune)

Blir ein betre sjukepleiar

Erfaringane er så positive at sentralen no blir utvida med fleire tilsette.

– Rehabiliteringsavdelinga er eit "mini-sjukehus", med stor variasjon i oppgåver og sjukdomar. Det synest eg er spennande og lærerikt. Eg er veldig engasjert i jobben min, og stortrivst med å veksle mellom dei ulike avdelingane og bli kjend med fleire kollegaer og bebuarar. Eg blir rett og slett ein betre sjukepleiar ved å jobbe på denne måten, seier ho.

– Eg får innblikk i ulike rutinar og arbeidsmåtar, slik at eg kan seie noko om kva som fungerer eller ikkje fungerer. I tillegg blir tilbakemeldingane mine høyrde og verdsette av leiarane mine, og eg føler at eg har stor påverknad på jobben og arbeidsstaden min, seier Jatkauskiene.

Sosialt og spennande

Jan Helge Knudsen har ein knapp månads fartstid som hjelpepleiar i Bemanningssentralen, men har allereie eit positivt inntrykk:

– Eg får mykje erfaring frå ulike brukargrupper ved å veksle mellom avdelingar. Det er spennande å jobbe på denne måten- og ikkje minst blir ein kjend med mykje folk, seier han. Eg får stadig nye utfordringar og lærer noko heile tida. Det er fint å ha fast turnus, utan å nødvendigvis gro fast på éin stad, seier Knudsen.

Jan Helge Knudsen er hjepepleiar i Bemanningssentralen, og synest det er både spennande og sosialt å jobbe ved fleire avdelingar. (Foto: Privat)

Vegen vidare

Tre avdelingar på Luranetunet har vore med i pilotprosjektet: Rehabiliteringsavdelinga, Fjordheim og Buavdeling 2. Pilotprosjektet starta opp 1. november og har fram til no tilsett tre ufaglærte i 100 % og 80 % stilling, ein helsefagarbeidar i 100 % og ein sjukepleiar i 80 %. Desse er i full sving rundt på dei tre avdelingane.

– Målet med pilotprosjektet er å finne ut kva for løysingar som fungerer og kva vi må jobbe vidare med. Erfaringane så langt er gode, og vi gler oss over å ta neste steg når vi no tilsett endå fleire, seier Breivik Halhjem.

Her kan du lese meir om stillingane.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.