Lokal | 02. mars 2021

Bærekraftmål utan forankring?

Lesarinnlegg: Norsk lov skal gjelda.

Lars-Kåre Katla, Partiet De Kristne. (Pressefoto)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 02. mars 2021 13:22

Partiet De Kristne (PDK) meiner at kunnskap om nærmiljøet er ein viktig faktor for å kunna tilretteleggja best mogeleg for innbyggjarane i fylket vårt.

I ein del kommunar i Vestland pågår det no eit arbeid med ymse planverk. To av desse kommunane er Bømlo kommune og Bjørnafjorden kommune.

Frå administrasjonen vert det føreslått at ein skal leggja FN sine bærekraftmål til grunn for samfunnsutviklinga.

Bærekraftmåla er vedtekne av FN utan politisk behandling her i Norge. Ingen parti har hatt dette i sine program. Dette vert derfor innført utan debatt, utan konsekvensutgreiing og utan at veljarane har fått uttalt seg.

Partiet De Kristne er eit nasjonalkonservativt parti, og nasjonen Norge er det PDK vil arbeida for, og vera tenar for. Når norsk lov ikkje er nemd i framlegget kan det tolkast som at norsk lov ikkje skal gjelda medan FN sine berekraftmål skal gjelda.

PDK godtek ikkje at Norsk lov ikkje skal leggjast til grunn for samfunnsutviklinga.

Magne Djuvik (midten). (Foto: KVB)

På denne bakgrunn fremja PDK følgjande framlegg (tillegg til adm sitt framlegg) både i Bømlo og Bjørnafjorden kommunestyre:

«Likevel skal det leggjast til grunn at Norsk lov skal gjelda og at kunnskap, kjennskap og nærleik til utfordringane i kommunen skal vera bærande faktor i arbeidet framover til beste for innbyggjarane i ... kommune.»

I Bømlo kommunestyre fekk dette framlegget fleirtal med røystene til: PDK, Frp, Sp, H og uavhengig.

I Bjørnafjorden kommunestyre fekk framlegget ikkje fleirtal. Dei som røysta for var 10 frå Frp, Krf, uavhengig og PDK (uavhengig).

At parti røysta mot at norsk lov skal gjelda, at kunnskap, kjennskap og nærleik til utfordringane skal vera ein berande faktor, er heilt utruleg.

For Partiet De Kristne er dette ei viktig sak som partiet vil kjempa for i kommunestyre, fylkesting og storting.

Lars-Kåre Katla
Kommunestyrerepresentant, PDK, Bømlo

Magne Djuvik
Kommunestyrerepresentant, uavhengig, Bjørnafjorden
Medlem i PDK

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.